HomeLetselschade • Gebrekkig product

Gebrekkig product

Als er schade wordt veroorzaakt door een gebrekkig product is in beginsel de productent voor de schade aansprakelijk. Als het product gebrekkig is en u als gevolg daarvan letsel oploopt, kunt u de producent aansprakelijk stellen.

Voor productaansprakelijkheid moet sprake zijn van 1. Een producent en 2. Een (gebrekkig) product. Van een gebrekkig product is sprake als het product niet de veiligheid biedt die iemand daarvan mag verwachten. Hierbij kan gedacht worden aan de presentatie van een product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik en het tijdstip wanneer het product op de markt is gebracht. Ook dienen alle andere omstandigheden van het geval in aanmerking dienen te worden genomen.

Bij de vraag of sprake is van een gebrekkig product speelt ook de mate van voorzichtigheid van de gebruiker een rol.

De producent kan aan aansprakelijkheid ontkomen indien hij zich kan beroepen op de uitzonderingen zoals genoemd in artikel 6:185 BW:

  1. De producent het product niet in het verkeer heeft gebracht.
  2. Het gebrek niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht.
  3. Het product niet voor de verkoop of voor een andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  4. Het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften.
  5. Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
  6. Het gebrek te wijten aan het ontwerp van het product waarvan de grondstof of een onderdeel een bestanddeel vormt of aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

Neem gerust contact op om uw casus met betrekking tot productaansprakelijkheid te bespreken.

Gratis letselschadescan

U vult de scan in en geeft hiermee de situatie zo volledig mogelijk weer.

Kim Hanssens portret
×