Home • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. KH Advocatuur: de eenmanszaak KH Advocatuur, gevestigd te Yerseke, gemeente Reimerswaal.
1.2. Cliënt: de contractpartij van KH Advocatuur.
1.3. Honorarium: de financiële vergoeding die KH Advocatuur maakt in de uitvoering van de opdracht.
1.4. Kantoorklachtenregeling: de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk tussen KH Advocatuur en de cliënt zijn vastgelegd.
2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdracht
3.1. Nederlands recht is toepasselijk op de rechtsverhouding tussen KH Advocatuur en de cliënt.
3.2. Een opdracht komt tot stand nadat deze door KH Advocatuur is aanvaard. De opdracht wordt door KH Advocatuur aan cliënt bevestigd middels een opdrachtbevestiging. 3.3. Alle opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels zoals die zijn neergelegd in de Advocatenwet en de Gedragsregels voor Advocaten.
3.4. Iedere opdracht aan KH Advocatuur wordt geacht uitsluitend aan KH Advocatuur te zijn verstrekt. De cliënt stemt ermee in dat KH Advocatuur de opdracht uitvoert onder haar verantwoordelijkheid, of zo nodig door derden in opdracht van KH Advocatuur. De werking van artikel 7:404 en 7:402 lid 2 BW is uitgesloten.

4. Declaratie
4.1. Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt het honorarium, vermeerderd met de verschotten, verschuldigd.
4.2. Verrichte werkzaamheden worden – indien de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand – tussentijds in rekening gebracht.
4.3. KH Advocatuur kan van cliënt verlangen voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot te voldoen. Het ontvangen voorschot zal in mindering worden gebracht op de eerstvolgende aan de client toe te sturen declaratie of met de eindafrekening van de opdracht.
4.4. In opdrachten waarin de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van het toevoegingsbesluit voor rekening van cliënt komen.

5. Betaling
5.1. Betaling van de declaraties van KH Advocatuur dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overtreding is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% van het openstaande saldo per maand verschuldigd.
5.2. Indien de cliënt in gebreke blijft om de declaratie binnen de in artikel 5.1. genoemde termijn te voldoen, mag KH Advocatuur de werkzaamheden voor deze cliënt opschorten.
5.3. Cliënt is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
5.4. KH Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur en is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt KH Advocatuur derdengelden op de kantoorrekening.

6. Aansprakelijkheid
6.1. De aansprakelijkheid van KH Advocatuur voor schade – voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht – is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de onderhavige polis.

7. Klachtenregeling
7.1. Een klacht tegen KH Advocatuur moet worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van KH Advocatuur. De klachtenregeling is te raadplegen op de website van KH Advocatuur: www.kh-advocatuur.nl.
7.2. Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening van KH Advocatuur worden uitsluitend beslecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.

×